Obchodné podmienky

» Návrat

1. Všeobecné ustanovenia:

Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.surf-star.com (ďalej len „obchod“) môže realizovať ako fyzická, tak i právnická osoba bez obmedzenia za predpokladu, že sa bude riadiť týmito obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ obchodu si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, a preto je nutné si obchodné podmienky prečítať pred každou objednávkou. Prevádzkovateľ obchodu je:
 

MATERRA, s.r.o.
Narcisová 22
Dunajská Lužná
900 42 Slovensko
IČO: 
50149253
IČ DPH: SK2120189731

2. Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar zverejnený v obchode, pri ktorom sa nachádza ikona nákupného košíka.  Na základe elektronickej objednávky kupujúceho sa uzatvára kúpna zmluva. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými a reklamačnými podmienkami obchodu, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. O prijatí objednávky bude kupujúci oboznámený prostredníctvom elektronickej pošty na emailovej adrese, ktorú uviedol v registračnom formulári. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku a Občianskeho a Obchodného zákonníka.

3. Cena tovaru a platobné podmienky

3.1.Cena tovaru

Predajné ceny v obchode sú uvádzané v mene Euro vrátane DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy a balného. Prípadné náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci objednávky k cene za vybraný tovar.

Ceny poštovného a balného pre SR budú pripočítané k tovaru v nákupnom košíku. 

V prípade zásielky mimo SR bude cena za dopravu a balné upravená individuálne.

3.2.Platobné podmienky

Kupujúci je povinný objednaný tovar uhradiť v plnej výške a to nasledovným spôsobom:

                         IBAN - SK87 1100 0000 0029 4701 7824 vedenom v Tatrabanka, a.s.

                         BIC - SWIFT kód - TATRSKBX

                                pričom ako variabilný symbol udá číslo faktúry, ktorá bude vystavená po potvrdení objednávky.

Dokladom o predaji je faktúra pripojená ku každej objednávke, zaslaná ako príloha v emaile, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.

4. Podmienky a lehoty dodania

4.1.Podmienky dodania

Objednaný tovar je možné dodať v rámci Slovenskej republiky na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávacom formulári. Objednaný tovar zasielame kuriérom DPD, 123 kuriér alebo TopTrans. Po dohode je možnosť i osobného odberu na adrese:

MATERRA, s.r.o., Narcisová 22, Dunajská Lužná

Kupujúci sa zaväzuje:

Predávajúci sa zaväzuje:

 

Predávajúci nezodpovedá:

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kupujúcim.

Tovar sa považuje za dodaný prevzatím tovaru pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu od dopravnej spoločnosti.

4.2.Lehoty dodania

Objednávky sú vybavované v rámci dostupnosti tovaru na sklade v čo najkratšom možnom čase.

V prípade, ak je objednaný tovar na sklade, vybavujú sa objednávky najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky, resp. pripísania sumy za tovar na účet predávajúceho pri platbe vopred.

V prípade, ak objednaný tovar nie je na sklade, bude kupujúci o dodacej lehote informovaný telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).

5. Vrátenie tovaru a peňazí

V zmysle zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol osobne prevzatý a klientovi bol predvedený.

V prípade, ak Vám tovar, ktorý ste si objednali nevyhovuje, zašlite nám ho späť na adresu MATERRA, s.r.o., Narcisová 22, Dunajská Lužná, prípadne po dohovore osobne doneste. K balíku pridajte číslo objednávky, na základe ktorej Vám bol tovar zaslaný, dátum nákupu a číslo účtu, prípadne adresu na vrátenie peňazí.

Tovar vrátený naspäť formou dobierky nebude prevzatý!!!

Tovar je potrebné vrátiť na vlastné náklady formou balíka. Tovar musí byť vrátený nepoužitý, zabalený v pôvodnom, nepoškodenom obale, nepoškodený a kompletný, vrátane príslušenstva,  s dokladom o kúpe – daňovým dokladom a záručným listom (faktúrou). Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok bude užívateľovi vrátená cena najneskôr do 10 dní po prevzatí tovaru.

6. Storno objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 2 hodín od jej odoslania a to zaslaním e-mailu na adresu martin@surf-star.com. O prijatí storna Vám zašleme e-mail.  Po uplynutí 2-hodinovej dobe začne predávajúci objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nedodáva alebo nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa (výrobcu) tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil preddavok, bude mu tento prevedený späť na účet alebo adresu do 10 pracovných dní.

7. Záručná doba – reklamácia tovaru

Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonom určená záručná doba 24 mesiacov, ak nie je určené inak. Ak je na tovare, na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

V prípade reklamácie nás informujte na martin@surf-star.com alebo na mobilnom čísle 0902 480 120, následne treba tovar poslať na adresu MATERRA, s.r.o., Narcisová 22, Dunajská Lužná, prípadne po dohovore osobne doneste. K balíku pridajte číslo objednávky, na základe ktorej Vám bol tovar zaslaný, dátum nákupu a číslo účtu, prípadne adresu na vrátenie peňazí. Doba na vybavenie reklamácie je 30 dní od prevzatia tovaru.

Tovar vrátený naspäť formou dobierky nebude prevzatý!!! 

8. Ochrana osobných údajov

Registráciou a nákupom v našom internetovom obchode súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky, pre potrebu skvalitňovania našich služieb v porovnávačoch tovaru ako je Heureka.sk, Najnákup.sk, Pricemania.sk, atď  a s lehotou uchovávania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a jeho novelizácie č. 90/2005 Z.z. Naša spoločnosť sa zaväzuje, že osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije ich ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.surfstar.sk. Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 2.2.2016. Prevádzkovateľ obchodu si vyhradzuje právo zmeny týchto Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Pre všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platia právne predpisy Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 

10. Informácie o posielaní osobných údajov

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať..