PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

» Návrat

Podmienky ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR, ktoré nadobúdajú platnosť 1.6.2018.

Článok I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľom osobných údajov je MATERRA s.r.o.  IČO: 50149253 so sídlom Narcisová 22, Dunajská Lužná, Slovensko, PSČ: 900 42 (podľa čl. 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”)) (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: MATERRA s.r.o., Narcisová 22, Dunajská Lužná, Slovensko, PSČ: 900 42, email: postmaster@planetbio.sk, mobil: +421 903 129 399

3. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo on-line identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

4. Prevádzkovateľ osobných údajov nemá sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov.

Článok II
ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté osobne alebo elektronicky pre zabezpečenie plnenia objednávok

2. Prevádzkovateľ spracováva len nevyhnutné identifikačné a kontaktné údaje pre plnenie zmluvy

Článok III
ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 2. Účelom spracovania osobných údajov je 3. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR

Článok IV
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje: 2. Po vyžiadaní o odstánenie registrácie na portáli PlanetBio.sk prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 
 

Článok V
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1.Príjemcovia osobných údajov sú osoby: 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) alebo medzinárodným organizáciám
​​​
3. Externé spoločnosti zabezpečujúce marketingové a podporné služby

Článok VI
PRÁVA FYZICKEJ OSOBY

1. Za podmienok stanovených v GDPR má fyzická osoba:

Článok VII
PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

Článok VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 

1. Zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho políčka pri nákupe alebo registrácii a následným odoslaním formulára fyzická osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.